REGULAMIN

 

1. Postanowienia Wstępne

Warunki te mają zastosowanie do zakupów ze sklepu internetowego BlankaSatora.com. Warunki ściśle nakreślają i określają prawa i obowiązki sprzedawcy, Blanka Satora, ul. Oławska 34, kod pocztowy: 57-100 Strzelin (dalej również „Operator”), a nabywca (dalej „Klient”).

 

2. Zamówienie i Umowa Kupna

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.BlankaSatora.com są wiążące. Składając zamówienie, Zamawiający potwierdza, że zna warunki sprzedaży, w tym zasady zakupu, jak również procedury zakupu i w pełni się z nimi zgadza.

Zamówienie od Klienta jest dokumentem umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna wchodzi w życie w momencie odbioru towaru przez nabywcę.

Sklep internetowy www.BlankaSatora.com posiada wszystkie niezbędne informacje konieczne do zawarcia umowy w rozumieniu ogólnym, jak również znaczące dane szczegółowe umowy kupna, jak określono w Kodeksie Cywilnym. Kontrakt będzie zawsze zawierać nazwę produktu, cechy produktu i jego cenę.

Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest podanie wszelkich niezbędnych danych i informacji określonych w formularzu zamówienia.

Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Cena dostawy widoczna w formularzu dotyczy przesyłek na terenie Polski. Cena przesyłki zagranicznej ustalana indywidualnie. Kupujący powinien przed zakupem poinformować Sprzedającego o konieczności wysyłki za granicę drogą mailową w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Prawo własności do towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru towaru przez Zamawiającego, pod warunkiem, że za towar zapłacono.

Wypełniając formularz rejestracyjny lub wiążącego zamówienia na sklepie internetowym www.BlankaSatora.com Kupujący daje Sprzedającemu zgodę do pobrania i archiwizacji wszystkich danych osobowych dotyczących Zamawiającego zakupy.

 

3. Zastrzeżenia

Wszelkie roszczenia będą przetwarzane zgodnie z kodeksem cywilnym w Polsce.

 

4. Prawa i Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca musi zrealizować wszystkie wiążące zamówienia, wysłać zamówione towary i dostarczyć je do Zamawiającego na adres w terminie podanym przez Sprzedającego na potwierdzeniu zamówienia. Zamawiający otrzyma rachunek lub na prośbę fakturę od otrzymanych towarów.

Wszystkie informacje uzyskane podczas procesu rejestracji są poufne zgodne z obowiązującą Ochroną Danych Osobowych.

Sprzedawca jest zobowiązany usunąć zarejestrowanego Klienta z bazy danych, jeśli jest to żądane przez Klienta w formie pisemnej.

Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli zamawiający nie spełnił obowiązku wzięcia w posiadanie towarów lub w celu zapłaty ceny nabycia.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (wiążące zamówienie) w przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, chyba że nowa realizacja jest uzgodniona z Zamawiającym. W przypadku uiszczenia zaliczki (przelewem) za towary przez nabywcę, oraz jego / jej odstąpienie od umowy z powodu opisanego powyżej, Sprzedawca zwróci kupującemu całą kwotę zapłaconą nie później niż do 15 (piętnastu) dni od dostarczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 

5. Prawa i Obowiązki Nabywcy

Kupujący musi podać poprawny i pełny adres pocztowy, na który towary mają być dostarczone.

Zamawiający musi zaakceptować zamówiony towaru i zapłacić pełną cenę. Pełna cena jest ukazana Klientowi w trakcie realizacji zamówienia i przed jego wiążącym potwierdzeniem.

Kupujący ma prawo do usunięcia swoich  wszystkich danych osobowych z bazy danych, jeśli zażąda o to w formie pisemnej. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich danych Zamawiającego z bazy danych, nie później niż do 3 (trzech) dni od doręczenia takiego żądania.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Odstąpienie od umowy muszą być dostarczone listem poleconym wysłanym przez Zamawiającego do Blanka Satora, ul. Oławska 34, kod pocztowy: 57-100 Strzelin. List musi zawierać identyfikację Nabywcy; towary, których dotyczy wycofanie; konto, na które zostanie przelana kwota wartości produktu; list musi być  ręcznie podpisany i dostarczony do Sprzedającego w wyżej wymienionym, 14-dniowym okresie wraz z towarem. Towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu, w nienaruszonym stanie. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. Gdy warunki poprzedzające są spełnione, Sprzedawca zwróci cenę zakupu do Klienta w formie przelewu bankowego.

 

6. Reklamacje

Reklamacje Zamawiający ma prawo składać na adres mailowy blankasatora@gmail.com. Reklamacje zostają rozpatrzone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości e-mail.

 

7.Postanowienia końcowe 

Warunki te mają zastosowanie w podanym brzmieniu, które jest umieszczone na stronach internetowych Sprzedającego, w dniu złożenia elektronicznego zamówienia przez Kupującego.

Poprzez złożenie zamówienia elektronicznego Nabywca akceptuje wszystkie postanowienia warunków sprzedaży w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, jak również obowiązującą ceną zamówionych towarów wskazanych w katalogu sklepu internetowego www.BlankaSatora.com z wyjątkiem gdyby uzgodniono inaczej. Ceny towarów wymienionych w katalogu sklepu internetowego www.BlankaSatora.com są ważne tylko do momentu, gdy ceny są zmienione; zlecenia wysłane po modyfikacji cen podlegają nowej cenie.

Warunki te zaczynają obowiązywać z dniem 11 listopada 2021 roku.